Kako treba da izgleda seminarski rad?

Podeli

Najčešće su seminarski radovi deo nastavnih programa na fakultetima, mada i u gimnazijama učenici neretko imaju zadatak da napišu seminarski rad iz određenog predmeta.

Kako se piše seminarski rad
Pexels: picjumbo.com

Seminarski rad nije samo akademski zadatak, već svojevrsno putovanje kroz znanje, koje ima za cilj njegovo produbljivanje. Upravo takav jedan rad pruža studentima priliku da zarone još dublje u određenu temu, te da razviju i poboljšaju istraživačke veštine i nauče da se, što je moguće jasnije i preciznije izražavaju.

Šta je seminarski rad?

Ciljevi seminarskog rada su višestruki, jer on najpre pruža priliku studentu da pokaže kako razume i primenjuje znanje iz određene oblasti. Takođe, samostalnim pronalaženjem informacija i analizom gradiva, studenti vežbaju kritičko mišljenje i uče se da samostalno rešavaju probleme.

Sem toga, izrada seminarskog rada zahteva jasno i precizno izražavanje, a u skladu sa akademskim stilom pisanja. Upravo izrada jednog takvog rada može biti prvi korak u svetu naučnog istraživanja, pomažući studentima da se upoznaju sa metodologijom i strukturom naučnih radova.

Seminarske radove najčešće pišu studenti pojedinačno, iako u nekim slučajevima mogu biti i grupni radovi. Odgovornost za pripremu rada leži na studentu, ali on može da se posluži i tutorima, mentorima, profesorima i bibliotekarima za savet i podršku.

Kakva je svrha seminarskog rada?

Iako moža neko tako misli, svrha seminarskog rada nije samo dobiti određenu ocenu, mada je i to važno. Prava suština leži u sledećem:

Produbljivanje znanja – seminarski rad pruža studentu priliku da se detaljnije upozna sa određenom temom, da istraži izvore i razvije kritičko mišljenje.

Učenje istraživačkih veština – tokom izrade seminarskog rada će student naučit da traži i evaluira relevantne informacije, da ih organizuje i analizira, te da na osnovu njih dođe do zaključaka.

Razvijanje pisanih veština – trebalo bi da semianrski radovi pomognu studentu da nauči da jasno i precizno izražava svoje ideje, da koristi akademski stil pisanja i da iznese svoje zaključke o konkretnoj temi.

Samostalnost u radu – student će naučiti da samostalno izvrši projekat, organizuje svoj rad i savlada izazove.

Priprema za buduća istraživanja – seminarski rad studentima pruža iskustvo i znanje koje će im koristiti tokom studija i buduće karijere.

Kako izgleda seminarski rad?

Forma seminarskog rada je standardizovana i podređena jasnim principima. Sve to mora biti u potpunosti ispoštovano da bi seminarski radovi bili prihvaćeni, osim ako se studenti sa mentorima ne dogovore drugačije.

1. Naslovna strana je prvi deo seminarskog rada i sadrži sledeće podatke:

 • Naziv fakulteta
 • Naziv predmeta
 • Ime, prezime i broj indeksa studenta
 • Ime i prezime profesora
 • Naziv rada (naslov rada koji treba da bude kratak i sažet, ali i informativan)
 • Datum izrade
 • Sadržaj rada

2. Sadržaj je drugi deo seminarskog rada i sadrži spisak svih glavnih delova rada i njihove brojeve stranica. Piše se u obliku tabele i obično se nalazi na drugoj ili trećoj stranici rada.

3. Uvod je treći deo seminarskog rada i predstavlja uvod u temu rada. U uvodu bi trebalo da budu definisani osnovni pojmovi, postavljene hipoteze i dat pregled literature. Uvod treba da bude kratak i sažet, ali i informativan.

4. Literatura je četvrti deo seminarskog rada i sadrži spisak svih izvora koji su korišćeni u radu. Ovaj deo se piše u skladu sa određenim stilom pisanja, a najčešće se koristi Harvardov sistem citiranja.

5. Telo rada je glavni deo seminarskog rada i predstavlja analizu i interpretaciju relevantnih informacija. U telu rada treba da se izloži relevantna literatura, da se analiziraju podaci i da se dođu do zaključaka. Telo rada treba da bude jasno i koncizno napisano, a argumenti treba da budu potkrepljeni relevantnim dokazima.

6. Zaključak je šesti deo seminarskog rada i sažima glavne zaključke rada. U zaključku bi trebalo odgovoriti na hipoteze koje su postavljene u uvodu i dati preporuke za dalje istraživanje. Zaključak treba da bude kratak i sažet, ali i informativan, kao i uvod.

7. Dodaci su sedmi i poslednji deo seminarskog rada. U tom delu se mogu naći dodatni podaci koji nisu bili neophodni za razumevanje rada, ali koji mogu biti korisni za čitaoca. Dodaci mogu da sadrže:

 • Iscrpne tabele
 • Grafikone
 • Kvantitativne podatke
 • Slike
 • Ilustracije
 • Intervjue
 • Ankete

Seminarski rad – pravila i saveti

 • Treba birati temu koja vas zanima i motiviše. Istraživanje će biti prirodnije i zanimljivije ako vas tema zaista fascinira. Takođe, valjalo bi odabrati temu sa dovoljno raznovrsnog i dostupnog materijala, ali da ne bude previše opširna, te da je nemoguće istražiti je u zadatom roku. Dobro bi bilo i konsultovati se sa profesorom, odnosno mentorom za potvrdu odabrane teme i eventualne sugestije.
 • Napraviti detaljni plan rada sa podnaslovima.
 • Razraditi vremenski plan i raspored istraživanja i pisanja da izbegnete kašnjenja.
 • Primeniti strategiju „od opšteg ka konkretnom“ – najpre pregledajte širu sliku teme, a zatim se usmerite na specifične detalje.
 • Koristiti raznolike izvore: knjige, članke, akademske baze podataka, intervjue, relevantne sajtove i dokumenta.
 • Ne zaboravite na primere, statistike i istraživanja da podržite vaše argumente.
 • Uvek beležite izvore korektno i u skladu sa određenim stilom citiranja (npr. Harvard).
 • Pišite jasno i precizno, bez nepotrebnih dodataka i preterane formalnosti.
 • Izbegavajte žargon i tehničke termine ako nisu neophodni za razumevanje teme.
 • Citirajte isključivo relevantne izvore za podršku svojih tvrdnji i ideja.
 • Ne plagirajte ni u kom slučaju. Uvek je bolje da ili parafrazirajte ili da koristite citate korektno i da navedete izvor.
 • Usklađena lista literature na kraju rada je ključna.
 • Pročitajte rad više puta kako biste ispravili eventualne greške u pravopisu, interpunkciji i stilu.
 • Dajte drugome da pročita rad i primite sugestije za poboljšanje.
 • Obavezno poštujte uputstva koja vam je dao profesor, odnosno mentor.
 • Pravite pregledne tabele i grafikone za lakše razumevanje podataka.
 • Koristite slikovni materijal kao ilustracije, ali samo ako su relevantne za sadržaj.
 • Budite kreativni, ali usredsređeni na akademski ton i ciljeve rada.
 • Imajte na umu da je kvalitetan seminarski rad rezultat uložene energije, kreativnosti i organizovanog rada.


Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *